Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011

Γιώργος Καπετενάκης: Βυζαντινή Τέχνη: Μακεδονική και Κρητική Σχολή εικονογράφησης.

Σχέδιο παρουσίασης της Μικροδιδασκαλίας 20΄

Τίτλος Μικροδιδασκαλίας : Βυζαντινή Τέχνη: Μακεδονική και Κρητική Σχολή εικονογράφησης.
Εκπαιδευτικοί στόχοι Μικροδιδασκαλίας:
Γνώσεις:
ü Να μπορούν οι καταρτιζόμενοι να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε σχολής.
ü Να συγκρίνουν τις τεχνοτροπίες και να συσχετίζουν τις τεχνικές πρακτικές σε συνάρτηση πάντα με το τοπικό πολιτισμικό υπόβαθρο.
Ικανότητες :
ü Να είναι σε θέση να καταδείξουν ομοιότητες και διαφορές των τεχνοτροπιών των δύο σχολών.
ü Να χρησιμοποιούν τη νέα γνώση και να την παρουσιάζουν είτε προφορικά, είτε γραπτά.
Στάσεις.
ü Να εκτιμήσουν τη διαχρονικότητα και την αξία της εκκλησιαστικής τέχνης όπως αυτή εκφράστηκε από τις δύο σχολές.
ü Να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα τεχνοτροπιών ως βήμα ανάπτυξης και προόδου.
ü Να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της εκκλησιαστικής τέχνης σήμερα, βασιζόμενοι σε παραδοσιακές τεχνοτροπίες και να υποκινήσουν, μέσο των ΜΜΕ, την αναπαραγωγή και δημιουργία έργων τέχνης που να ανταποκρίνονται στις παραδόσεις μας.
ΘΕΜΑΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Εισαγωγή

Εισήγηση
Διαφάνειες Η/Υ
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δυο σχολών.

8΄ ( 2x4)
Ομάδες εργασίας
Αντίγραφα εικό-νων (φωτοτυπίες και διαφάνειες)
Επανατροφοδότηση

Καταιγισμός ιδεών
Πίνακας
Επίλογος σύνθεση

Εισήγηση
Διαφάνειες Η/Υ


Στην εισαγωγή επέλεξα την εισήγηση επειδή είναι κατάλληλη για την έκθεση των στόχων της δράσης και του εκπαιδευτικού συμβολαίου αλλά για να συνδέσω με τα προηγούμενα και να δώσω τις απαραίτητες πληροφορίες για την πράξη που θα ακολουθήσει.
Οι ομάδες επιλέχθηκαν για τη διαδραστικότητα (Courau, 2000) που προσφέρουν καθώς και την αλληλεπίδραση ( Vygotsky,1988) των εκπαιδευομένων για την επίτευξη των στόχων της μαθησιακής διαδικασίας.
Ο καταιγισμός ιδεών είναι μια καλή ευκαιρία για επανάληψη, επανατροφοδότηση και διαπίστωση από μέρους μας τυχόν λαθεμένων αντιλήψεων, είναι μια ευκαιρία κριτικού στοχασμού (Louden, 1993). Κλείνουμε με εισήγηση, που ουσιαστικά είναι από μέρους μας η αναζήτηση και παρουσίαση των επιδιωκόμενων μερών του εκπαιδευτικού συμβολαίου καθώς και μια σύνδεση με τις δράσεις που ακολουθούν.
Στις ομάδες δόθηκαν φωτοτυπημένα αντίγραφα έργων εκκλησιαστικής τέχνης για προσεκτική μελέτη και ο Η/Υ με τη χρήση του προγράμματος PPt δίνει τη δυνατότητα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα της από κοινού παρακολούθησης των έργων όλων των ομάδων, ώστε να έχουμε διάχυση των γνώσεων.
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χρησιμοποιώντας τις ως τώρα γνώσεις σας, προσπαθήστε να καταχωρίσετε τις παρακάτω εικόνες σε μια από τις δυό μεγάλες σχολές βυζαντινής αγιογραφίας την Κρητική και τη Μακεδονική, εστιάζοντας κυρίως στο
ü Χρώμα
ü Φωτεινότητα
ü Απόδοση γραμμών – σχεδίου
ü Υφος.
( Δίνουμε στις ομάδες μαθητών δείγματα εικόνων. Δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν όλες οι εικόνες σε κάποια σχολή από τις προαναφερθείσες, ώστε να γίνει αναστοχασμός προηγούμενων ενοτήτων αλλά και προετοιμασία αφομοίωσης νέων πληροφοριών για νέα εικονιστικά ρεύματα: μεταβυζαντινή, ρώσικη, Ναζαρηνοί).Βιβλιογραφικές Αναφορές

1) Αραποπούλου Μ. – Γιαννουλοπούλου Γ., Η χρήση της γλώσσας στα μη γλωσσικά μαθήματα. στο: Α.Φ. Χριστίδης (επιμ.), Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα, εκδ. ΚΕΓ, Θεσαλλονίκη, 2001.
2) Αχειμάστου – Ποταμιάνου Μ., Βυζαντινές Τοιχογραφίες, Εκδοτική Αθηνών, 1994.
3) Βαλάκας Ι., Εκπαιδευτικά μέσα και εκπαιδευτικός χώρος, στο: Εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης,, τ.3., εκδ. ΕΚΕΠΙΣ, Αθήνα, (χ.χ.).
4) Βοκοτόπουλος Π. Βυζαντινές εικόνες, Εκδοτική Αθηνών,1995
5) Γιαννακοπούλου Ελ., Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας, , στο: Εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης, τ.3., εκδ.ΕΚΕΠΙΣ, Αθήνα, (χ.χ.).
6) Δοξιάδη Ε., Τα πορτρέτα του Φαγιούμ, εκδ. Αδάμ, Αθήνα 1997.
7) Κόκκος Αλ., Εναρκτήρια συνάντηση στο: Εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης,, τ.1., εκδ. ΕΚΕΠΙΣ, Αθήνα, (χ.χ.).
8) Κόκκος Αλ., Εκπαιδευτικές τεχνικές στο: Εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης,, τ.1., εκδ. ΕΚΕΠΙΣ, Αθήνα, (χ.χ.).
9) Κόκκος Αλ., Χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων και προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης στο: Εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης,, τ.1., εκδ. ΕΚΕΠΙΣ, Αθήνα, (χ.χ.).
10) Κόντογλου Φ., Έκφρασις της Ορθοδόξου Εικονογραφίας, εκδ. Αστήρ, Αθήνα 1993.
11) Κουτούζης Μ., Γενικές αρχές μάντζμεντ, εκδ. ΕΑΠ, Πάτρα, 1999.
12) Μαυρογιώργος Γ., Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στο: Εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης,, τ.3, εκδ. ΕΚΕΠΙΣ, Αθήνα, (χ.χ.).
13) Πολέμη – Τοδούλου Μ., Αξιοποίηση της διεργασίας της ομάδας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στο: Εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης,, τ.3, εκδ. ΕΚΕΠΙΣ, Αθήνα, (χ.χ.).
14) Τσιγαρίδας Ε. (επιμ), Μανουήλ Πανσέληνος εκ του Ιερού Ναού του Πρωτάτου, εκδ. Αγιορειτική Εστία, Θες/νίκη, 2003.
15) Χατζιδάκης Μ., Ο κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης, εκδ. Ι.Μ. Σταυρονικήτα, 1986.
16) Bloom B. – Krathwohl D., Ταξινομία διδαχτικών στόχων, εκδ Κώδικας, Θεσσαλονίκη,1999.
17) Freire P., Όταν η εκπαίδευση είναι απελευθερωτική πράξη, περ. Εκπαίδευση Ενηλίκων, τ.10, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα, 2007.
18) Hargreaves A. – Fullan M., (επιμ.), Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών, εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 1993.
19) Louden W. , Κατανοώντας το στοχασμό μέσω της έρευνας συνεργασίας ,στο: Hargreaves A. – Fullan M., (επιμ.), Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών, εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 1993.
20) Noye D. –Pineteau J., Πρακτικός οδηγός του εκπαιδευτή, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα, 1998.
21) Northedge An., Οδηγός για τον σπουδαστή, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα, 2001.
22) Rogers Αl., Η εκπαίδευση ενηλίκων, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα, 1998.
23) Vygotsky L, Σκέψη και γλώσσα, εκδ.Γνώση, Αθήνα,1988.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...