Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Σάμου Ειρηναίος(1951):Χριστιανικός Σοσιαλισμός

"Ο Χριστιανισμός δεν ημπορεί να αδιαφορεί δια τα φλέγοντα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Η Εκκλησία υποχρεούται να εκφράζη τας σκέψεις της και να δίδη τας συμβουλάς της και εις τους...ηγέτας του Έθνους, που τα διαχειρίζονται, οπως αι ιδέαι των και αι ενέργειαί των συμφωνούν προς το πνεύμα του Χριστού, το οποίο είναι η αλήθεια και η ζωή. Η εκκλησία είναι εναντίον του ακράτου φιλελευθερισμού, ο οποίος οδηγεί εις τον σχηματισμόν των οικονομικών τράστ που συνθλίβουν και εξαθλιώνουν τους μικρούς επαγγελματίας και τον εργαζόμενον εν γένει κόσμον χάριν του πλουτισμού των ολίγων(...). Ούτε ο κεφαλαιοκρατισμός που αντικρύζει τον άνθρωπον ως παραγωγική μηχανή, ούτε ο κομμουνισμός που τον θεωρεί, επίσης, ως αριθμόν και οικονομική μονάδα, ίστανται μέσα εις το πνεύμα του Χριστού(...) Οι Χριστιανοί σοσιαλισταί, δια να είναι ανένδοτοι αγωνιστές εις τους πολιτικούς των αγώνας, οφείλουν να διαπνέωνται από την χριστιανικήν φιλοσοφίαν και να υιοθετούν εις το βάθος της συνειδήσεως των όλους τους μεγάλους σκοπούς του χριστιανισμού, άλλως κινδυνεύουν να παραμείνουν επιφανειακοί και η ένταξίς των εις το κόμμα το χριστιανικόν σοσιαλιστικόν να γίνεται από έναν πολιτικόν υπολογισμόν. Δεν δύναται να χωρισθή η χριστιανική ηθική και εις την κοινωνικήν της εμφάνισιν από το χριστιανικόν δόγμα, από την χριστιανικήν κοσμοθεωρίαν(...). Θα ήτο ευκταίον να απλωθή η κατανόησις των κοινωνικών προβλημάτων εντός του χριστιανικού πνεύματος δια να αυξηθεί... η χριστιανική σοσιαλιστική παράταξις εντός της χώρας..."
(Ο Σάμου Ειρηναίος υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες Ορθόδοξους στοχαστές του προηγούμενου αιώνα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...