Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

Υπουργείο Παιδείας:Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή ΔιευθυντώνΥπουργείο Παιδείας: Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                                -----
                                                                                                                              Μαρούσι,  25-5-2011                                                                                        
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &. Δ.Ε.                                                               Φ.361.23/03/54522/Δ1/
                                                                                                                                                    ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ    
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.

                     ΤΜΗΜΑΤΑ: Β΄

                       ------
Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37,                                          ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις
Τ.Κ. –Πόλη 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ                                                                             Πρωτ/θμιας  & Δευτ/θμιας Εκπ/σης
Πληροφορίες: Α. Παναγιώτου,   Α. Ρούσκας   (Δ.Ε.)                               2. Διευθύνσεις Πρωτ/θμιας Εκπ/σης
Τηλέφωνο: 210-3442271,  210-3443356                                                 3. Διευθύνσεις  Δευτ/θμιας Εκπ/σης
Πληροφορίες: Δ. Κυπαρίσσης, Ι. Κοτογολάς , Ευθ. Κάλλα,
                           Βασ. Νικολοπούλου,  Μ. Λάππα  (Π.Ε.)
Τηλέφωνο:  210-3442121, 210-3442909, 210- 3443131, 210- 3442364
FAX : 210–3442365                                                                     
       

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων, που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την επιλογή των νέων διευθυντών σχολικών μονάδων, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: (άρθρα 11§4 α, β.αα)ββ)γγ)δδ), γ.αα)δδ) 9, 10, 11, 12, 13 του Ν. 3848/2011 – Φ.Ε.Κ. 71 τ.Α’ 19-5-2010).
Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από αυτά που ορίζονται μόνο στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κυρωτικός ν.3528/2007, Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. (π.χ. παράβαση καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλους νόμους, αποδοχή οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγματος για το χειρισμό υπόθεσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων πάνω από (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους, παραβίαση απορρήτου της υπηρεσίας κατά τις κείμενες διατάξεις κλπ.).
Το κώλυμα επιλογής της παραγράφου αυτής δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. Καθίσταται πλέον σαφές, ότι οι υποψήφιοι για θέσεις Δ/ντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε., δεν επιτρέπεται να έχουν κριθεί ένοχοι για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα.

Α. α. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3848/2010, σχετικά με την άσκηση διδακτικών καθηκόντων τριών ετών σε αντίστοιχους προς κάλυψη θέσεων τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, σας γνωρίζουμε ότι οι τύποι σχολείων είναι οι ακόλουθοι τρεις:
     α1. Η προϋπόθεση σε οποιοδήποτε τύπο Λυκείου και αν έχει υπηρετήσει ο εκπαιδευτικός την τριετία αφορά σε Τ.Ε.Ε., ΕΠ.Λ., Τ.Ε.Λ. Γενικό Λύκειο ημερήσιο ή Εσπερινό, Μουσικό Λύκειο, Πειραματικό Λύκειο, ΕΠΑ.Λ., κλπ., με την προϋπόθεση να διδάσκεται έστω και ένα μάθημα της ειδικότητάς του σε πρώτη ανάθεση,πρόκειται δηλαδή για τον πρώτο τύπο.
    α2. Η αναφορά σε οποιοδήποτε τύπο Γυμνασίου και αν έχει υπηρετήσει ο εκπαιδευτικός την τριετία αφορά σε ημερήσιο ή Εσπερινό Γυμνάσιο, Μουσικό Γυμνάσιο, Πειραματικό Γυμνάσιο, κλπ, με την προϋπόθεση να διδάσκεται έστω και ένα μάθημα της ειδικότητάς του σε πρώτη ανάθεση και θεωρείται ότι έχει ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε αντίστοιχους προς κάλυψη θέσεων τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, πρόκειται δηλαδή για τον δεύτερο τύπο.
    α3. Σε οποιοδήποτε τύπο και εάν έχει υπηρετήσει ο εκπαιδευτικός την τριετία (Νέου Τύπου, Τ.Ε.Σ., Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου, ΕΠΑ.Σ., Σ.Ε.Κ., κλπ), λογίζεται ότι ο εκπαιδευτικός έχει υπηρετήσει στον τρίτο τύπο σχολείου. Ο τρίτος τύπος σχολείου είναι με τις ίδιες προϋποθέσεις των άλλων δύο (2) τύπων σχολείων
    β. Όμως εάν, υπάρχει ταυτόχρονη υπηρέτηση σε πολλούς τύπους σχολείων θα υπολογίζεται ο τύπος στον οποίο υπήρχε ο μεγαλύτερος χρόνος υπηρέτησης.

Β.   α. Ως διδακτική υπηρεσία λογίζεται η προσφερθείσα:
- σε σχολεία της οικείας βαθμίδας,
- σε θέση σχολικού συμβούλου
- ως υπευθύνου, αναπληρωτή υπευθύνου ή μέλους Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.)
- στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), ως υπευθύνων, αναπληρωτών υπευθύνων και μελών Π.Ο. (Παιδαγωγικής Ομάδας) των Κ.Π.Ε.,

 Η ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια εκπαιδευτικής και διδακτικής υπηρεσίας υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Η υπηρεσία σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης του Φ.Ε.Κ. διορισμού ή από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην περίπτωση παρέλευσης ενός μηνός από το Φ.Ε.Κ. διορισμού.

       β. Ως διδακτική υπηρεσία δεν λογίζεται η προσφερθείσα:
-ως υπεύθυνου αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων, κοινωνίας της πληροφορίας,
-ως υπευθύνων στις Διευθύνσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
-σε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ. κατά τη διάρκεια απόσπασής σε αυτά, επειδή δεν πρόκειται για διδακτικό έργο στην οικεία βαθμίδα,
-ως αποσπασμένου στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Π.Α.Τ.ΕΣ  στα πλαίσια φοίτησης σε αυτά,
-ως Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων,

        γ. Επίσης, δεν υπολογίζονται ως διδακτική υπηρεσία, τα χρονικά διαστήματα:
-εκπαιδευτικής άδειας για την απόκτηση μεταπτυχιακού – διδακτορικού διπλώματος,
-άσκησης διοικητικού έργου, ως Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, Διευθυντή Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης.
-φοίτησης στα ΠΕΚ
-άδειας λόγω κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου
-αναρρωτικής άδειας που υπερβαίνει τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες (διάρκειας 10 ημερών) της παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 3528/2007.

(Διευκρινίζεται ότι η φοίτηση των εκπαιδευτικών στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης ορίζεται από την απόφαση απόσπασης η οποία προσδιορίζει το χρονικό διάστημα αυτής).Γ.  Ως εκπαιδευτική υπηρεσία που δεν λογίζεται ως τέτοια ισχύουν τα εξής:
-Ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών μετά τον ένα μήνα ανά έτος εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους (αρθρ. 51 παρ. 1 και 5 του Ν. 3528/2007).
-Ο χρόνος που ο εκπαιδευτικός βρίσκεται σε διάθεση ή αργία.

Διευκρινίζεται ότι, άσκηση καθηκόντων, ως αποσπασμένου εκπαιδευτικού σε άλλες υπηρεσίες, λογίζεται μόνο ως εκπαιδευτική.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (άρθρα 13 και 14 του ν. 3848/2011)

α. Επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση
1. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μοριοδοτείται με 4 μονάδες, ανεξάρτητα αν χορηγείται επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών.
2. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δεν μοριοδοτείται.
3. Πτυχίο διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου, από αυτό με το οποίο διορίζεται κάποιος εκπαιδευτικός, λογίζεται ως δεύτερο πτυχίο, άσχετα αν αυτό αποκτήθηκε με κατατακτήριες εξετάσεις βάσει του άλλου πτυχίου.
4. Για την πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. υποβάλλονται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3848/2010, βεβαιώσεις πιστοποίησης, οι οποίες ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π.
5. Γίνονται επίσης δεκτά και μοριοδοτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3848/2010, πιστοποιητικά γνώσεων χειρισμού Η/Υ, τα οποία έχουν εκδοθεί από φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.
6. Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής θεωρείται αποδεικτικό άριστης γνώσης της γλώσσας.
7. Πιστοποιητικά – διπλώματα γνώσης ξένης γλώσσας από μη πιστοποιημένους φορείς δε λαμβάνονται υπόψη (π.χ. δίπλωμα γνώσης σερβοκροάτικης γλώσσας από τη Σχολή Βαλκανικών Γλωσσών του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, πιστοποιητικό PALSO)
8. Για τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών δεν λαμβάνεται υπόψη δικαιολογητικό γνώσης ξένης γλώσσας, εφόσον πρόκειται για τη γλώσσα που διδάσκουν.
9. Μη ολοκληρωμένες σπουδές στα πλαίσια φοίτησης για μεταπυχιακές σπουδές ή δεύτερο πτυχίο κλπ. δεν λαμβάνονται υπόψη.
Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία και η χορήγηση του διπλώματος, έχουν, όμως, ολοκληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις (π.χ. επιτυχής εξέταση), λαμβάνεται υπόψη σχετική βεβαίωση από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
10. Παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος χωρίς ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεων (π.χ. τελική εξέταση) δε λαμβάνεται υπόψη.
11. Χρόνος προϋπηρεσίας που δεν είναι αναγνωρισμένος μισθολογικά δε λαμβάνεται υπόψη.


β. Υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία
Η θητεία Αναπληρωτών Διευθυντών και Υποδιευθυντών μοριοδοτείται, εφόσον άσκησαν καθήκοντα Διευθυντή και Υποδιευθυντή (αρθρ. 13 παρ. 3αα του Ν. 3848/2010).γ. Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση
Μαζί με το βιογραφικό σημείωμα ο υποψήφιος υποχρεωτικά καταθέτει και υπόμνημα το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό του έργου του, σε περίπτωση επιλογής του σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν.3848/2010.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Στην παράγραφο Θ του υποδείγματος του πλήρους πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών θα αναφέρονται αναλυτικά κάθε είδους άδεια, που έχει λάβει ο υποψήφιος, κατά την τελευταία πενταετία.

Στο υπόδειγμα της αίτησης στο φύλλο Υπηρεσιακή Κατάσταση – Διοικητική και Καθοδηγητική εμπειρία Υπηρεσιακή κατάσταση θα αναφέρεται συνολικά η εκπαιδευτική υπηρεσία, πέραν του χρόνου, που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, πρίν και μετά το διορισμό του.

Οι εν ενεργεία σχολικοί σύμβουλοι θα καταθέτουν τις αιτήσεις τους στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις που ανήκουν ή όπου τηρείται ο Ατομικός Υπηρεσιακός του Φάκελος και για μία επιλογή ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ.


Σημειώνεται ότι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων, όσον αφορά την προσμέτρηση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, είναι το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο επιλογής. Ως εκ τούτου ειδικά θέματα θα εξετάζονται από το συμβούλιο επιλογής στα πλαίσια των ανωτέρω.Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                                                                                        ΑΝΘΗ ΓΩΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)                   Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού
2)                   Ο.Λ.Μ.Ε. Κορνάρου 2, Τ.Κ.10563 Αθήνα
3)                   Δ.Ο.Ε.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1) Γραφείο Υπουργού
2) Γραφείο Υφυπουργού
3) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4) Γραφείο Γενικού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε.
5) Δ/νση Προσ/κού Π.Ε. Τμήμα Β΄ & Ε΄
6) Δ/νση Προσ/κού Δ.Ε. Τμήμα Β΄ & Δ΄
7) Δ/νση Εκκλησ/κής Εκπ/σης
8) Δ/νση Ειδικής Αγωγής
9) Δ/νση ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...