Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014

Όταν η Π.Ε.Θ. αρνείται το διάλογοΠριν λίγους μήνες η Ιερά Μητρόπολις Κυδωνίας και Αποκορώνου προς τιμή της ανέλαβε την πρωτοβουλία όπως θα διαβάσετε και παρακάτω να οργανώσει Διημερίδα για το μάθημα των Θρησκευτικών προκειμένου "νά συμβάλῃ εἰς τόν διάλογον πού ἤδη ἀπό ἐτῶν διεξάγεται σχετικῶς μέ τόν χαρακτῆρα, τόν σκοπόν καί τά διδακτικά περιεχόμενα τοῦ μαθήματος . " Απηύθυνε πρόσκληση λοιπόν σε όλους τους θεολογικούς συνδέσμους , στην Επιτροπή του Προγράμματος Σπουδών και στον καθηγητή Ρεράκη.Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων και ο κ.Ρεράκης αρνήθηκαν να παραστούν.Έτσι η Διημερίδα ματαιώθηκε.Όποιος γνωρίζει τα θεολογικά πράγματα καλά ξέρει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η ΠΕΘ λειτουργεί έτσι.Σε επόμενη δημοσίευση θα σας θυμίσω και άλλες παρόμοιες συμπεριφορές.Ένα σχόλιο μόνο θα κάνω.Μια ερωτησούλα .Όταν οι θεολόγοι αρνούνται να συναντηθούν και να διαλεχθούν με άλλους θεολόγους και μάλιστα υπό τη σκέπη της Εκκλησίας πως θα διαλεχθούν με την κοινωνία;;;; Για καλύτερη πληροφόρηση των αναγνωστών μας δημοσιεύουμε την επιστολή του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.Δαμασκηνού.


Αριθμ. Πρωτ. 1562                                                                   Χανιά, 4 Αὐγούστου 2014

Πρός:
1. Τόν Πρόεδρον καί τά Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Πανελληνίου
Ἐνώσεως Θεολόγων.
2. Τόν Πρόεδρον καί τά Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Πανελληνίου Θεολογικοῦ Συνδέσμου «Καιρός».
3. Τόν Πρόεδρον καί τά Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Παγκρητίου Συνδέσμου Θεολόγων.
4. Τά Μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐμπειρογνωμόνων διά τήν ἐκπόνησιν νέου Προγράμματος Σπουδῶν εἰς τά Θρησκευτικά Δημοτικοῦ- Γυμνασίου.
5. Τόν Κύριον Ἠρακλήν Ρεράκην Καθηγητήν Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Ἀξιότιμοι Κυρίες καί Κύριοι.
                                                                                         Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἡμῶν, μέ εἰλικρινές ἐνδιαφέρον διά τούς Θεολόγους καί τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἐπεδίωξε νά συμβάλῃ εἰς τόν διάλογον πού ἤδη ἀπό ἐτῶν διεξάγεται σχετικῶς μέ τόν χαρακτῆρα, τόν σκοπόν καί τά διδακτικά περιεχόμενα τοῦ μαθήματος.
       Εἰς τό πλαίσιον τοῦτο, ὅπως γνωρίζετε, ἐπρογραμματίσθη συνεδριακή Διημερίδα μέ θέμα «Διάλογος διά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν: Τό νέο πιλοτικό πρόγραμμα Σπουδῶν εἰς τά Θρησκευτικά Δημοτικοῦ-Γυμνασίου», ἡ ὁποία ἐπρόκειτο νά πραγματοποιηθῇ ἀπό 29 ἕως 30 Αὐγούστου 2014, εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης, εἰς τά Χανιά. Διά τήν ὑλοποίησιν τῆς ἐκδηλώσεως ἀπευθύναμεν πρόσκλησιν διά νά συμμετάσχουν μέ εἰσήγησιν α) ἡ Ἐπιτροπή Ἐμπειρογνωμόνων ἡ ὁποία εξεπόνησεν τό νέον Πρόγραμμα Σπουδῶν εἰς τά Θρησκευτικά Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου, β) αἱ δύο πανελλήνιαι ἐπιστημονικαί ἑνώσεις τῶν Θεολόγων, ἤτοι ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων καί ὁ Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «Καιρός», γ) ὁ Παγκρήτιος Σύνδεσμος Θεολόγων, ὡς τοπική ἐπιστημονική ἕνωσις τῶν Θεολόγων τῆς Κρήτης καί δ) ὁ κ. Ἠρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., λόγῳ τῆς εἰδικῆς ἐνασχολήσεως αὐτοῦ μέ τό θέμα τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν.Ταπεινή φιλοδοξία μας ὑπῆρξεν ἡ ὑλοποίησις μίας ἀνοικτῆς ἐκδηλώσεως αὐθεντικοῦ διαλόγου, μέ στόχον νά ἐξαχθοῦν συμπεράσματα ἀπό τούς Θεολόγους πού ὑπηρετοῦν εἰς τήν Ἐκπαίδευσιν καί τήν Ἐκκλησίαν. Ἡ πρότασις ἡμῶν διά τήν ὀργάνωσιν τοῦ προγράμματος τῶν εἰσηγήσεων ἔλαβεν ὑπ’ ὄψιν τό κριτήριον τῆς ἀντιπροσωπευτικότητος, μέ σεβασμόν εἰς τάς διαφορετικάς προσεγγίσεις πού ὑπάρχουν, χωρίς τήν λογικήν ἀποκλεισμοῦ οἱουδήποτε. Συμφώνως πρός τόν ἀρχικόν σχεδιασμόν, ἐπρογραμματίσθη ἡ δευτέρα ἡμέρα νά μήν ἔχει εἰσηγήσεις καί νά ἀφιερωθῇ ἐξ’ ὁλοκλήρου εἰς τόν διάλογον.  Ἀποκλειστικός στόχος μας ἦτο νά διεξαχθῇ διάλογος μεταξύ τῶν εἰδικῶν ἐπί τοῦ θέματος, καθώς καί μεταξύ τῶν ἐκπροσώπων τῶν Θεολόγων, μέ «πνεῦμα σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καί ἀγάπης», τό ὁποῖον εἶναι ἀναγκαῖον νά ἐπιδεικνύωμεν ὅλοι μας αὐτάς τάς κρισίμους ὥρας τάς ὁποίας διανύει ὁ τόπος μας.Μέ ἰδιαίτερον σεβασμόν εἰς τό πρόσωπον ὅλων, ἀλλά καί μέ κατανόησιν διά τάς δυσκολίας πού τυχόν ὑπάρχουν, σᾶς ἐνημερώνομεν ὅτι εἰς τό κάλεσμά μας ἀνταπεκρίθησαν θετικῶς: α) Ἡ Ἐπιτροπή Ἐμπειρογνωμόνων τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν, β) ὁ Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «Καιρός»,  καί γ) ὁ Παγκρήτιος Σύνδεσμος Θεολόγων. Οἱ  λοιποί ἠρνήθησαν δι’ ἰδικούς των λόγους.
       Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, ἐφόσον ἡ πρόσκλησις ἡμῶν δέν ἔτυχε τῆς γενικῆς ἀποδοχῆς ὅπως εὐχόμασταν καί ἀναμέναμεν καί ἐφόσον ὁ στόχος τῆς ἐκδηλώσεως ἦτο ὁ διάλογος καί μόνον αὐτός, μετά λύπης σᾶς ἐνημερώνομεν ὅτι δέν θά πραγματοποιηθῇ ἡ προαναφερθεῖσα ἐκδήλωσις ἐξαιτίας τῆς οὐσιώδους ἀδυναμίας νά ὑπάρξῃ διάλογος μέ σκοπόν νά ἑνώσῃ τά διεστῶτα καί συνεπῶς διά τήν παρά τήν θέλησίν μας ματαίωσιν αὐτῆς.
       Ἐκφράζομεν εὐχαριστίας πρός ὅλους Ὑμᾶς, ἐπισημαίνοντας ὅτι παραμένομεν μέ ὅσας ταπεινάς δυνάμεις διαθέτομεν ὡς Ἱερά Μητρόπολις εἰς τή διάθεσιν τῶν Θεολόγων διά τήν στήριξιν τοῦ πολυπλεύρου ἔργου πού ἐπιτελεῖτε καί ἐπικαλούμεθα διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τήν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ εἰς τό πρόσωπον ἑνός ἑκάστου ἐξ’ Ὑμῶν. 

                                           Μετ’ εὐχῶν καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
                                   


† Ὁ Κυδωνίας & Ἀποκορώνου
ΔαμασκηνόςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...