Τετάρτη 7 Αυγούστου 2013

Περί αμοιβών της Επιτροπής του νέου ΠΣ στα ΘρησκευτικάΑνακοίνωση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
για την εκπόνηση νέου Προγράμματος Σπουδών
στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου

Με αφορμή τη διάψευση/ανάκληση, ως μη γενόμενης, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ανακοίνωσης με θέμα «Σχετικά με τις αμοιβές των Προγραμμάτων Σπουδών του Νέου Σχολείου», η οποία είχε δημοσιευθεί σε διάφορα μέσα ενημέρωσης στις 27-06-2013 και δημοσιεύματα που ακολούθησαν, τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του νέου Προγράμματος Σπουδών στα Θρησκευτικά θεωρούμε χρέος μας να σημειώσουμε, αποκλειστικά ως προς τις πτυχές του θέματος που μας αφορούν, τα εξής:
Α. Ο Καθηγητής κ. Ηρακλής Ρεράκης έχει προβεί επανειλημμένα σε δηλώσεις εναντίον της Επιτροπής. Σε διάλεξη που πραγματοποίησε στις 9-12-2012 στο Παπαστράτειο Μέγαρο της Γυμναστικής  Εταιρείας Αγρινίου είπε κατά λέξη τα εξής:
«Κι εδώ σας λέω, και το λέω να τ’ ακούσουν, γιατί ξέρω ότι παίρνετε βίντεο και ξέρω ότι θα κυκλοφορήσει σ’ όλη την Ελλάδα, με το αζημίωτο γίνονται αυτά τα προγράμματα. Και δεν βγήκαν να μας πούνε πόσα εκατομμύρια παίρνουνε, αν τα παίρνουνε αυτά τα εκατομμύρια, που απ’ ό,τι φαίνεται τα παίρνουν, γιατί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για όλα τα μαθήματα προσφέρει 113 εκατομμύρια. Απ’ αυτά πόσα παίρνουνε, είναι 12 τα μαθήματα. Διαιρέστε το 113 δια του 12 να δείτε πόσα πρέπει να παίρνουνε για το μάθημα των Θρησκευτικών. Με το αζημίωτο τα κάνουνε. Και δεν το λένε αυτό» (βλ. https://www.youtube.com/watch?v=ONltUpmzBgU, στο χρονικό σημείο 36:13).
Το παραπάνω περιστατικό, το οποίο γνώρισε μεγάλη δημοσιότητα, δεν είναι το μοναδικό. Τα σχετικά αρχεία έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα μέσα ενημέρωσης.
Β. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων με την από 11-06-2013 επιστολή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. ζήτησε την παρέμβασή του ως αρμόδιου φορέα για την αποκατάσταση της αλήθειας. Το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. συζήτησε το θέμα στις 25-06-2013, όπως φαίνεται από το με αριθμό 22/25-06-2013 Απόσπασμα Πρακτικού, το οποίο δόθηκε στην Επιτροπή κατόπιν αιτήσεώς της και στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
«Σε συνέχεια της ενημέρωσης των μελών του Δ.Σ σχετικά με το έγγραφο του κ. Γιαγκάζογλου εκ μέρους της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση Νέου Προγράμματος Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου {Πράξη 23/17-6-13, Λοιπά θέματα), ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να καταθέσουν τις απόψεις τους.
Ακολουθεί εκτενής συζήτηση των μελών του Δ.Σ. επί του θέματος κατά την οποία αναφέρονται τα εξής:
“Οι προβλεπόμενες αμοιβές εμπειρογνωμόνων κατά την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων καθορίζονται με βάση το Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Επομένως, οι αμοιβές και για τους επιστήμονες -εμπειρογνώμονες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία επί του αντικειμένου, που ανέλαβαν την εκπόνηση των νέων ΠΣ της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για το μάθημα των Θρησκευτικών, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο πρόγραμμα σπουδών» (ΕΣΠΑ 2007-2013), ορίστηκαν με βάση τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για το σύνολο του έργου, η αμοιβή για τα μέλη της επιτροπής εκπόνησης του Προγράμματος Σπουδών δεν ξεπερνούσε το ποσό των 5.000 ευρώ (μικτά) και για τα μέλη της επιτροπής εκπόνησης του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό το ποσό των 2.000 ευρώ (μικτά). Τέλος, για τους συμβούλους του Π.Ι. δεν προβλεπόταν αμοιβή, επειδή η απασχόληση τους στην εν λόγω πράξη συνέπιπτε με τα θεσμικά τους καθήκοντα”.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τα παραπάνω».
Για το θέμα αυτό ακολούθησε ανακοίνωση τύπου από τμήμα του Ι.Ε.Π., η οποία δημοσιεύθηκε στις 27-06-2013 σε διάφορα διαδικτυακά μέσα.
Γ. Στις 28-06-2013, ο Καθηγητής κ. Ηρακλής Ρεράκης απηύθυνε προς το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. επιστολή, αντίγραφο της οποίας έχει δοθεί στην Επιτροπή κατόπιν αιτήσεώς της. Στις 8-07-2013, το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. συζήτησε εκ νέου το θέμα, όπως φαίνεται από το με αριθμ. 24/08-07-2013 Απόσπασμα Πρακτικού, το οποίο έχει δοθεί στην Επιτροπή κατόπιν αιτήσεώς της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
«Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο Καθηγητής Παιδαγωγικής και Χριστιανικής Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ηρακλής Ρεράκης απέστειλε το με αρ. πρωτ. 3714/28-06-2013 έγγραφο με το οποίο ζητεί να ενημερωθεί εάν έχει εκδώσει το Ι.Ε.Π. την ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στο προσωπικό ιστολόγιο του Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μόσχου Γκουτζιούδη, (http://blogs.auth.gr/moschosg/2013/06/27) και θέτει μια σειρά σχετικών ερωτημάτων (βλ. Παράρτημα). Επίσης, ο κ. Η. Ρεράκης ζητεί την επιστολή που κατέθεσε εκ μέρους της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα Θρησκευτικά ο κ. Σταύρος Γιαγκάζογλου, καθώς και «αποδεικτικό επίδοσης (ή της με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης) προς το Ινστιτούτο, της επιστολής-απάντησής του προς την «Εξώδικη διαμαρτυρία-πρόσκληση-δήλωση» του κ. Στ. Γιαγκάζογλου».
Μετά από συζήτηση επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος θέτει κείμενο απάντησης στην επιστολή του κ. Ηρακλή Ρεράκη που έχει ως εξής:
«Σε απάντηση της από 28-6-2013 επιστολής με θέμα «Ανακοίνωση του Ι.Ε.Π. για τις αμοιβές του Νέου Προγράμματος Σπουδών στα Θρησκευτικά, σχετικά με τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων των προγραμμάτων σπουδών του νέου λυκείου» σας ενημερώνουμε τα εξής:
Με το από 11-6-2013 εσωτερικό έγγραφο ο Σύμβουλος Α' του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - που υπηρετεί με απόσπαση στο Ι.Ε.Π. και έχει ορισθεί Προϊστάμενος του Γραφείου Α', κ. Στ. Γιαγκάζογλου κατέθεσε για λογαριασμό της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το μάθημα των Θρησκευτικών, που είχε οριστεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κείμενο διαμαρτυρίας (βλ. συνημμένο 1) για «συστηματική και κλιμακούμενη διάδοση αναληθών και συκοφαντικών χαρακτηρισμών» από την πλευρά του καθηγητή κ. Ηρακλή Ρεράκη και ζητούσε «το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. να λάβει θέση στις άδικες και συκοφαντικές αυτές κατηγορίες που θίγουν την τιμή και την υπόληψη μας (σ.σ. εννοεί της Επιτροπής), αλλά και κάθε εμπλεκόμενο εμπειρογνώμονα από κάθε γνωστικό αντικείμενο στο έργο του Νέου Σχολείου και εν τέλει τον ίδιο τον υπεύθυνο φορέα, δηλαδή, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής».
Το Δ.Σ. συζήτησε την ως άνω διαμαρτυρία και αποφάσισε να γραφεί στα Πρακτικά η θέση του επί του θέματος (βλ. συνημμένο 2) χωρίς έκδοση ανακοίνωσης ή άλλης δημοσιοποίησης. Βεβαίως, κάθε ενδιαφερόμενος που έχει έννομο συμφέρον θα μπορούσε να ζητήσει με αίτηση του αντίγραφο αυτής της απόφασης του Δ.Σ. Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν ζητήθηκε και δεν δόθηκε κάποιο αντίγραφο της απόφασης αυτής, γιατί, πέραν των άλλων, δεν είχε επικυρωθεί και το σχετικό Πρακτικό του Δ.Σ.»
Επίσης θα πρέπει να σταλεί επιστολή προς τον Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μόσχο Γκουτζιούδη, η οποία έχει ως εξής:
«Στις 27/06/2013 φέρεστε να καταχωρίσατε στο προσωπικό σας ιστολόγιο (http://blogs.auth.gr/moschosg/2013/06/27) ανακοίνωση του Ινστιτούτου μας με τίτλο «Ανακοίνωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων του Νέου Προγράμματος Σπουδών στα Θρησκευτικά». Επειδή ουδέποτε το Ι.Ε.Π. εξέδωσε παρόμοια ανακοίνωση, παρακαλούμε, με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μας, να προβείτε αμέσως σε κατάργηση της σχετικής ανάρτησης από το ως άνω ιστολόγιο σας».
Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει:
1. Να εγκρίνει τα παραπάνω.
2.  Να αναθέσει στον Αντιπρόεδρο του Ι.Ε.Π. κ. Ιωάννη Κουμέντο την περαιτέρω διερεύνηση του όλου θέματος».
Ακολούθησε η γνωστή ανακοίνωση/επιστολή του Ι.Ε.Π., η οποία εστάλη προς διάφορα μέσα ενημέρωσης, στην οποία αναφέρεται ότι η ανακοίνωση της 27-06-2013 δεν έγινε ποτέ από το Ι.Ε.Π.

Δ. Με βάση τα παραπάνω, τα μέλη της Επιτροπής δηλώνουμε άπαξ διά παντός ότι οι  κατηγορίες για «συμφέροντα» και αμοιβές «εκατομμυρίων» των μελών της Επιτροπής είναι ανυπόστατες. Τα σχετικά δημόσια έγγραφα και παραστατικά, καθώς και τα Πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...