Τρίτη 9 Απριλίου 2013

Θεολογική Σχολή του Ορθόδοξου Πανεπιστημίου του ΚονγκόFaculté de Théologie Université de l’Eglise Orthodoxe au Congo [Θεολογική Σχολή του Ορθόδοξου Πανεπιστημίου του Κονγκό]

Κείμενο:  Νίκη Παπαγεωργίου (αναπλ. καθηγήτρια Τμήματος Θεολογίας  ΑΠΘ). Φωτογραφίες: Μαρία Καζαμία-Τσέρνου (αναπλ. καθηγήτρια Τμήματος Θεολογίας  ΑΠΘ)
Από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 λειτουργεί στην Κινσάσα, λίγο έξω από την πόλη, σε ένα λόφο, το Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο του Κονγκό, με βάση και α­φετηρία τη Θεολογική Σχολή. Η σχολή ξεκίνησε με κα­θα­ρά εκκλ­η­σια­στι­κούς στόχους, να προσφέρει δηλαδή κατάρτιση στους μελ­­­λο­ντι­κούς κλη­ρικούς και να καλύψει τις ανά­γκες της τοπικής Εκ­κλη­σίας. Οι πολιτειακές όμως αρχές του Κονγκό, αφού είδαν το υ­­πο­­δει­γμα­τικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί προήγαγαν τη λει­το­υ­ργία της σε Πανεπιστήμιο. Σημειωτέον ότι η πο­λι­­­τική του κονγκολέζικου κράτους ευνοεί τη λειτουργία εκπαιδευτικών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων, αρκεί να πληρούν τις απαραίτητες πρ­ο­ϋ­πο­θέ­σεις, και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση και στην υγεία, ουσιαστικοί παράγοντες για τη βελ­τίω­ση των βιοτικών συνθηκών του τοπικού πληθυσμού.
Η Θεολογική Σχολή λειτουργεί σε ένα πολύ καλά οργανωμένο πε­ρι­­βάλλον, που περιλαμβάνει αίθουσες και γραφεία, ξενώνες, τρα­πε­ζαρία – κουζίνα και αίθουσα εκδηλώσεων. Όλα αυτά τα κτίρια έχουν ως επί­κε­ντ­ρο τον ιερό ναό του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Οι βι­­οτικές και λατρευτικές ανάγκες των φοιτητών κα­λύ­πτο­νται πλήρως μέ­σα από ένα πρόγραμμα κοινοτικής, σχεδόν κοι­νο­βι­α­κής ζωής, με κοι­νή τράπεζα και λατρεία. Η εκπαίδευση με όλες της τις λεπτομέρειες πρ­ο­σφέ­ρε­ται δω­ρεάν, πρ­ά­γμα ση­μαν­τι­κό σε μια χώρα ό­που απαιτούνται δίδακτρα, και κα­­λύπτεται οπο­ιο­δή­πο­τε πρό­βλη­μα των φοι­τη­τών, ιατρικής ή άλ­λης φύ­σεως.
Η λειτουργία της Θεολογικής Σχολής έχει ως βάση ένα απαιτητικό πρόγραμμα σπου­δών που, στην περίπτωση αυτή, πε­ρι­λα­μ­βάνει 2 κύκλους σπουδών, σύμφωνα με το βελγικό σύστημα, δηλαδή 3 έτη υπο­χρε­ωτ­ι­κών μαθημάτων βάσης (graduat) και 2 έτη εξει­δι­κευ­μένων κα­τευ­θύ­ν­σ­εων (licence). Στο δεύτερο κύκλο σπουδών (licence) λειτουργούν τρεις κα­τευθύνσεις: α) Α­γ­ί­α­ Γραφή – Πα­τε­ρι­κή Θεολογία – Εκκλησια­στι­κή ιστο­ρία, β) Λει­­του­ρ­γι­­κή και γ) Ορ­γά­νω­ση και Διοίκηση της Ζωής της Εκ­κλησίας. Σε κάθε έτος φοιτούν δεκαπέντε περίπου φοιτητές, οι οποίοι εκδηλώνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις σπουδές τους. Παρά τις δυ­σκο­λίες, όπως έλλειψη κα­θη­γη­τών και βιβλίων, είναι αρκετά καταρτισμένοι και οι συζητήσεις μα­ζί τους είναι απολαυστικές και δημιουργικές. Υπε­ρα­σπίζονται με πάθος τις θέσεις τους, όταν συζητούν θεολογικά ζητή­μα­τα και είναι πρόθυμοι να προτείνουν νέες θέσεις στα τρέχοντα ζητήματα, θεολογικά ή μη.
Η λειτουργία όμως ενός Πανεπιστημίου δεν είναι εύκολη υπόθεση και δημιουργεί νέες απαιτήσεις στην εκπαίδευση που πα­ρέ­χει η τοπική Εκ­­­κλησία. Για να λει­του­­ργήσει σω­στά, χρειάζονται κα­θη­γη­τές, οργα­νω­μένη βιβλιοθήκη, αλλά και λει­του­­ργικά έ­σο­δα για να κα­λύπτουν τις αυ­­ξη­μένες ανά­γκ­ες ενός τέτοιου εκ­­πα­­ι­δευ­τικού ορ­γα­νι­σμού. Η τοπική Εκ­­κ­λη­σία δεν έ­χει ακόμη κατα­ρτι­σμ­ένους θεο­λό­γους με δι­δακτορικά δι­πλώ­ματα, απ­α­ραί­­τητα για τη δι­δα­σκαλία στο Πα­νε­πι­στή­μιο. Έτσι, εκτός από την α­ξιοποίηση του ελ­άχιστου υπάρχοντος δυ­­να­μι­κού, προ­σφ­ε­ύγει προς το πα­ρόν σε προ­σω­ρι­νές λύσεις, όπως πρό­σκλ­ηση καθηγητών α­πό την Ελ­λά­δα και πραγματοποίηση εξ απο­στά­­σε­ως δι­δα­σκα­λία με τη χρήση της τεχνο­λο­γίας (skype). Έτσι προς το παρόν, το Τμή­μα Θεολογίας ΑΠΘ καλύπτει είτε εκ του σύνεγγυς, είτε εξ αποστάσεως, αρ­κε­τά επιστημονικά πεδία, όπως Πα­λαιά και Καινή Διαθήκη, Αρχαία Ελ­ληνικά, Θρησκειο­λο­γία με έμφαση στο Ισλάμ, Θέματα Διαθρη­σκει­α­κού Διαλόγου, Βυζαντινή Αρ­­χαιο­λογία, Δογματική, Συμβολική, Κοι­νωνιολογία του Χριστι­ανι­σμού, Οργάνωση Ενο­ρίας, Κοι­νω­νικό Έργο της Εκκλησίας.

http://blogs.auth.gr/moschosg/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...